Skip to main content
טיפים באקסלמאמרים

תאריכים באקסל

תאריך באקסל מיוצג ע"י מספר הימים שעברו מה 1/1/1900 .
כאשר נחשב הפרשי תאריכים תתקבל התשובה תמיד בימים.
זמן מיוצג ע"י זמן חלקי 24 .
לכן כאשר נחשב לדוגמה זמן עבודה בין 8:30 ועד 14:00 נקבל 5:30,
ורק כאשר נכפיל ב 24 נקבל 5.50.
*יש לעצב את התא כמספר.

רשימת תאריכים רצופים 
הזנת תאריך ראשון  >  גרירת ידית המילוי של התא לכיוון הרצוי.

רשימת תאריכים בקפיצה של שנה 
הזנת תאריך ראשון > גרירת ידית המילוי של התא עם לחצן עכבר ימני לחוץ > בחירה ב"מלא שנים"
מתוך התפריט שנפתח.

רשימת תאריכים בקפיצה של חודש

הזנת תאריך ראשון > גרירת ידית המילוי של התא
עם לחצן עכבר ימני לחוץ > 'מלא חודשים' מתוך התפריט שנפתח.

רשימת זמן בהפרשי שעה 
הזן זמן בתא >  גרור את ידית המילוי של התא עם לחצן עכבר שמאלי לחוץ.

מציאת מספר הימים בחודש

הפונקציה DAY תציג את מספר הימים בחודש מסוים כשנבחר תא המציין תאריך:

=day(date)

לטיפים נוספים

ליצירת קשר עם המומחים שלנו