Skip to main content
טיפים באקסלמאמרים

פונקציות פיננסיות

באקסל פונקציות פיננסיות במספר קטגוריות, כגון: חישוב ערך נוכחי ועתידי, חישובי פחת,
חישובי תשואה פנימית, חישובי הלוואות, המרה, ספחים לאגרות חוב, לחישובי ריבית, שטרי
אוצר וכד'.
המשותף לכל הפונקציות, שתמיד יש לנו את כל הנתונים חוץ מנתון אחד אותו נקבל
באמצעות הפונקציה.
נראה מספר פונקציות פיננסיות בסיסיות:

לחישוב ערך נוכחי פונקציית PV

(תשלום תקופתי, תקופה, ריבית תקופתית) PV =

לדוגמה: סכום הלוואה

 

לחישוב ערך עתידי פונקציית  FV

(תשלום תקופתי, תקופה, ריבית תקופתית) FV =

לדוגמה: קופת חסכון

 

לחישוב תשלום תקופתי פונקציית PMT

(ערך נוכחי, תקופה, ריבית תקופתית) PMT =

 

לחישוב הריבית פונקציית RATE

(ערך נוכחי, תשלום תקופתי, תקופה) RATE =

 

נסו תרגיל לדוגמה:

הבנק מציע לך הלוואה בתנאים כדאיים.
סכום ההלוואה 10,000 ש"ח, עליך להחזירה ב – 10 תשלומים חודשיים שווים.
הריבית אשר מבקש הבנק – 0.5% לחודש.
מה גובה התשלום החודשי?

 

עוד טיפים באקסל