Skip to main content

CTRL + ;  קיצור זה יוסיף לתא אותו נסמן את התאריך העדכני. פקודה זו תציג את התאריך ללא השעה.

שימו לב – בשיטה זו התאריך לא יתעדכן כשנפתח שוב את הגליון בתאריך אחר.

 

כדי שהתאריך יתעדכן אוטומטית בכל פעם שנפתח את הקובץ, יש להשתמש בנוסחא:

                                           =today()

 

הוספת תאריך ושעה:

                                           =NOWֹׁׁׁׁׁׂׂׂׂ()

שימוש בקיצור זה יציג תאריך ושעה מעודכנים אוטומטית בכל פעם שנרענן את הגליון.