Skip to main content

הפונקציה מבצעת סריקה על טבלת חיפוש אופקית (Horizontal), הכותרות בעמודה הראשונה בטבלה.

השורה הראשונה בטבלת חיפוש זו, מהווה שורת מפתח לרשומות האנכיות.

הסריקה על טבלת חיפוש שכזו, מתבצע בדומה לחיפוש האנכי אך בצורה אופקית.

שליפת הערך המבוקש, מתבצעת על בסיס הצלבה בין הרשומה האנכית שנמצאה לבין מספר השורה המצוין בפונקציה.

גם בפונקציה זאת קיים הפרמטר הרביעי ( סוג חיפוש ) שאם יקבל את הערך 0 – יחזיר תוצאה מדויקת אחרת יעגל בחיפוש כלפי מטה.

=HLOOKUP (אינדקס, טבלת-חיפוש, מספר-שורה,[סוג חיפוש])