Skip to main content

הגדרת שם לתא או טווח תאים

מטרה: להגדיר שם משמעותי לתא או לטווח תאים וכך לזהות תא או טווח תאים בנוסחה או
בכלי אקסל אחרים ואף במיזוג דואר מוורד.
למעשה, שימוש בשם הניתן לטווח תאים, זהה לשימוש בקיבוע מלא לטווח בנוסחה.
ההתייחסות לשם בנוסחה היא כאל כתובת קבועה.

לשם כך:
1. סמן את התא או את התאים שנרצה להגדיר להם שם.
2. הקלד שם בתיבת שם. בקצה השמאלי של שורת הנוסחאות. ניתן לתת שם בעברית –
אך עדיף שם באנגלית. אין להשתמש בתו רווח.
3. לאישור יש ללחוץ על מקש ENTER ללא לחיצה על – ENTER השם לא ייקלט.

מחיקת שם לתא/טווח תאים
4. כרטיסיה נוסחאות > לחצן מנהל שמות.
5. בחירת השם למחיקה.
6. לחץ על מחק.

מעבר לטווח שיש לו שם
ע"י פתיחת החץ שליד תיבת השמות ובחירת השם מהרשימה, ניתן להקליד את השם
בתיבת השמות והכתובות במקרה שיש הרבה שמות ולא רואים את השם וללחוץ Enter .
הדבקת שם בנוסחה
1. תפריט הוספה > שם > הדבקה או f3 .
2. בחירת השם.
3. הדבק.

 

טיפים נוספים באקסל