Skip to main content
טיפים באקסל

אחוזים באקסל

על מנת לבצע חישוב אחוזים באקסל יש לפעול לפי הדוגמאות הבאות:

 

הוספת אחוז למספר (הוספת המע"מ) – הנוסחה בתא B2:    המספר * (1+ האחוז).

=A2*(1+17%)

הורדת אחוז ממספר (חישוב לאחר הנחה) – הנוסחה בתא C2:      המספר * (1- האחוז).

=B2*(1-20%)

חישוב אחוז ממספר: בתא D2 –  המספר * האחוז

=C2*30%